Fødevareindustrien

Stryhns Gruppen

Fakta

Hvem er Stryhns Gruppen?

Stryhns Gruppen er et moderne mærkevarehus, der står for den nutidige hverdagsmad med rødder i den danske madkultur.

Virksomheden producerer og markedsfører mærkerne Stryhn’s, Graasten, K-Salat, Jensens Køkken, Langelænder samt Royal leverpostej.

Virksomheden er grundlagt af Henry Stryhn i 1941 og har haft sin produktion i Roskilde siden 1956. Virksomheden har i dag tæt på 400 medarbejdere fordelt på fem lokationer i Danmark.

Virksomheden er aktivt medlem af DI Fødevarer og Mærkevareleverandørerne (MLDK) og er en del af den familieejet norske koncern Agra, der har aktiviteter i Norge, Sverige og Danmark.

Hvad er de primære kilder til madspild?

70% af virksomhedens spild opstår i fremstillingsprocessen, altså produktionsspild. Dette kan fx være som følge af fordampning, når der bages en postej.

30% stammer fra kassationer fx færdigvarer, der går på dato, fejlmærkning eller har slag/buler og lignende.

En mindre del af madspildet opstår som følge af menneskelige fejl i produktionen.

Hvor længe har de arbejdet med madspild?

Virksomheden har arbejdet intensivt med dagsorden de sidste 8 år – dvs. siden 2013.

Virksomheden er desuden blandt pionererne i den frivillige aftale Danmark mod Madspild, der blev dannet i 2018. Medlemskabet blev startskuddet til en yderligere formaliseret proces, der satte endnu mere fart på arbejdet.

Stryhns lancerer ny postej uden kød

Drivers og målsætninger

Primære drivers

Virksomheden har et ønske og en ambition om at blive en mere bæredygtig virksomhed, herunder at reducere CO2-udslippet og sikre anvendelse af jordens ressourcer på den bedst mulige måde.

Derudover går bæredygtighed og konkurrencedygtighed hånd i hånd – ved en større effektivitet og udnyttelsesgrad opnås en økonomisk gevinstrealisering.

Mål med arbejdet

Virksomheden har en række interne målsætninger, hvor 2018 danner udgangspunktet for målsætningerne. Målet er, at reducere færdigvarespild med 50% inden 2030 – altså varer, der er færdigproducerede, men af en eller anden grund må kasseres. Virksomheden har allerede realiseret målsætningen, hvorfor fokus nu er på reducering af processpildet.

Det samlede mål for hele virksomheden er 50% reduktion af det samlede madspild inden 2030.

Sådan har de arbejdet med madspild

Design af produktionslinjer til minimering af processpild
Spildoptimering indgår ofte som et delelement i forbindelse med ombygning og investering i anlæg. Virksomheden har bl.a. etableret bufferlinjer i Roskilde, hvilket betyder at virksomheden kasserer færre varer ved produktionsstop. Bufferlinjen fungerer som en ‘parkeringsplads’ ved stop i pakkeriet. Når der tidligere opstod et stop ude i pakkeriet, så blev produkterne fanget i ovnen og fik for lang tid, hvorfor de måtte kasseres. Dette kan nu undgås ved at opbevare produkterne i bufferområdet til problemet er løst.

Fokus på forecasting og optimering af produktionsplanlægning
Virksomheden arbejder med optimering af produktionsplanlægning og mest mulig ordreproduktion bl.a. i tæt dialog og koordinering med kunder. Endvidere er der tæt opfølgning på datovarer og andre kassationer

Optimering af arbejdsprocesser og gennemførsel af spildprojekter i forsyningen
Virksomheden har årlige måltal på fabrikkerne for reduktion af spild, hvilket opnås gennem spildprojekter samt optimering af arbejdsprocesser.

Der foretages struktureret opfølgning på procesfejl, så der sikres læring i organisationen. Virksomheden foretager løbende opfølgning på salg af forskellige varenumre: hvis der er nogle, der ikke sælger godt, så produceres de i lavere frekvenser. I den forbindelse drøfter virksomheden med kunderne om ordrerne kan samles, så de fx leveres hver anden uge i stedet for hver uge.

Samarbejde med FødevareBanken
Madspild kan desværre aldrig helt undgås, og derfor har Stryhns Gruppen indgået et partnerskab med FødevareBanken. Overskudsvarer doneres til FødevareBanken, som donerer videre til gode formål fx herberger, Mændenes Hjem osv. Dette tiltag gør, at en del af virksomhedens tidligere færdigvarespild nu afsættes.

Aktiv involvering af medarbejdere i udvikling
Stryhns Gruppen arbejder men en innovations- og forbedringskultur hvor innovation er alles ansvar. Virksomheden uddeler hvert år priser ud fra nomineringer, som organisationen selv sender ind. Det skaber et enormt engagement og lyst til at intensivere indsatsen bl.a. på madspild.

Indsats - hvad har det krævet?

Strategisk

Reduktion af madspild indgår som et af de centrale indsatsområder i virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Det er desuden et emne virksomheden historisk altid har arbejdet med – især i deres supply chain.

Virksomheden er en del af Danmark mod Madspild, hvor målet er 50% reduktion fra år 2015-2030.

Virksomhedens interne målsætning er at reducere madspildspild med 50% fra 2018-2030.

Teknologisk

Virksomheden har som en del af indsatsen investeret i nye produktionsløsninger fx ‘gris’ til tømning af rør og nye beholdere samt tanke.

Data har været afgørende i forhold til løbende rapportering samt viden om mængder og typer af madspild og affald. På baggrund af data har virksomheden opnået brugbar viden, hvad angår indsatsområder og målrealisering.

Organisatorisk

Madspild er organiseret gennem årlige bæredygtighedsindsatsplaner. De faciliteres centralt, men med repræsentanter fra flere steder i virksomheden.

Eksekveringen af indsatser drives så vidt muligt i eksisterende processer såsom innovationspibeline, optimeringsportefølje og investeringsportefølje.

Integration i mål KPI’er og eksisterende forretningsprocesser gør det muligt kontinuerligt at have fokus på forbedring af madspild i virksomheden.

Økonomisk

Virksomheden har foretaget større investeringer i fornyelse af fabrikker, der kan rumme nye produktionsløsninger.

Ved investeringer i produktionsanlæg medtages ofte bærdygtighedstiltag i projektets business case, herunder: reduktion af spild og energiforbrug, forbedring af emballage mm. Herved finansieres og integreres bæredygtighedstiltag i forretningen. Investeringer har dermed været rentable, da de har skabt effektiviseringer bl.a. reduktion af spild og elforbrug.

Effekt - hvad er opnået?

Madspildsreduktion

Siden 2018 har virksomheden reduceret sit færdigvarespild med 75%. Dvs. at målsætningen om de 50% frem mod 2030 allerede er realiseret.

Generelt på fabrikker, er kassationer reduceret med 20% ligeledes fra 2018.

Virksomheden er derfor begyndt at kigge mere på processpildet – altså det spild, der opstår i fremstillingen af fødevarerne.

Konkurrencekraft

Madspildsindsatsen har styrket virksomhedens CSR-profil og brand.

Indsatsen har desuden haft en positiv betydning for virksomhedens effektivitet og deraf sikret økonomisk gevinstrealisering.

Internt

Indsatsen har skabt stort engagement blandt medarbejderne - de vil gerne være med til at hjælpe virksomheden i den bæredygtige retning.

Virksomhedens medarbejdertilfredshed er desuden accelereret i takt med den grønne omstilling.

Bundlinje

Der har naturligt været et økonomisk incitament og en fortjeneste.

Virksomheden har i business casen indregnet de besparelser, de har på spild – dvs. at det, som virksomheden har opnået og vil opnå i forhold til madspildsreducering, vil kunne finansiere nye indsatser.

kwe-8753

"Som en af Danmarks største fødevarevirksomheder er det afgørende for os i Stryhns Gruppen, at vi arbejder målrettet med at reducere fødevarespild – det er sund fornuft for forretningen, og så er det et vigtigt bidrag til en bedre udnyttelse af jordens ressourcer samt reduktion af unødvendige C02-udledninger. Arbejdet med madspild er blevet en integreret del af vores forretningsprocesser og er et eksempel på, at bæredygtighed og konkurrencedygtighed kan gå hånd i hånd”

Kristian Kornerup Jensen, Administrerende direktør i Stryhn’s gruppen

Bliv klogere

Se hele casekataloget her

Download